Ida Persson Lännerberg

Ida Persson Lännerberg si filmeski priducenta thay jurnalisti kova, ko nakhle deshu panj bersh, mothavgya mothavipya vash “o yaver”, vash o mehanizmya e ulavipasko thay yaveripasko. Kergya rejia e yekh gendo programengo ko akala teme thay inicingya, missal, media priyekti e migrantune qhavorenca ko Malmoske margine ko teme sar kamipe, identiteti thay avutne sune.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *