Viola Tokárová

Viola Tokárová studiringya rejia vash ani Filmeski thay televiziaki Skola e Akademiaki e Performipaske Artengo ano Prag. Yekh e maybare proyektendar sine rekordipe e yekh oryune filmesko BORDEL Z KAPSY (BUNISHTA AVRI JEPATAR), kova si muzikaluno filmi pashe bizo niyekh alav.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *